BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng TRẦN HỒNG HÀ

 

Họ và tên: Trần Hồng Hà

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 19/4/1963

Quê quán: Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.38344066

E-mail: thha@monre.gov.vn

Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của Bộ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng chính sách, thể chế, chiến lược về tài nguyên và môi trường; các mặt công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng của Bộ; Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu; Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto; Trưởng ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu; Trưởng ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.

Bộ trưởng trực tiếp ký các văn bản sau:

- Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Các chương trình, đề án, dự án, các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành; quy hoạch, chương trình, kế hoạch năm, hằng năm và dự. toán ngân sách hằng năm.

- Quyết định cử Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tham gia các ban, hội đồng; đi công tác ngoài nước; đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, giáng chức, cách chức, từ chức, giải quyết thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và tạm đình chỉ công tác, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, xếp lương, các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng.

Bộ trưởng ủy nhiệm các Thứ trưởng giải quyết và ký một số văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ trưỏng về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin, thanh tra; công tác cải cách hành chính.

 Content Editor