31/07/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Họp Ban điều phối thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam

Sáng ngày 31/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp Ban điều phối thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Phó Trưởng ban thường trực Ban điều phối chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Phó Trưởng ban thường trực Ban điều phối phát biểu chủ trì cuộc họp

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược

Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014; cùng với đó, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược được ban hành tại Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016.

Để triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 31/5/2016 về việc thành lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược gồm 37 thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ liên quan và Ủy ban nhân dân của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ vai trò là Cơ quan thường trực Ban điều phối.

Đánh giá chung về tình hình triển khai Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam, từ năm 2016 đến nay, hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo bước đầu được xây dựng, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các tỉnh có biển xây dựng và triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ. Hệ thống các Chi cục Biển và Hải đảo ở các tỉnh được thành lập đã giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong đó có quản lý tổng hợp vùng bờ. Sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế trong thời gian qua đã giúp nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp vùng bờ ở cấp Trung ương và địa phương.

Kết quả thực hiện, đến nay, đã hoàn thiện khung thể chế và chính sách về quản lý tổng hợp vùng bờ; đang triển khai các nhiệm vụ về phân vùng chức năng vùng bờ; xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ; đánh giá, kiểm kê các nguồn thải từ đất liền và trên biển.

Ở các địa phương, tuy chưa thực hiện nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ nhưng các tỉnh đã rất tích cực, chủ động triển khai các nội dung quản lý tổng hợp vùng bờ trong khuôn khổ các kế hoạch, chương trình, dự án như lập báo cáo hiện trạng vùng bờ, xây dựng và thể chế hóa cơ chế điều phối đa ngành; xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức; xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng hợp; phân vùng chức năng vùng bờ; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án hoặc các dự án liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ...

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng và triển khai chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Nguyên nhân chính là do chưa có quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ - một trong các cơ sở pháp lý cho việc lập chương trình (quy định tại Khoản 2, Điều 35, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo).

Toàn cảnh cuộc họp

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ sẽ là công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả Chiến lược

Về nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, ngày 28/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định Nhiệm vụ. Thời gian lập Quy hoạch là 24 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ. Vì vậy, Quy hoạch sẽ được xây dựng và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2021.

Đây là một quy hoạch có mối quan hệ chặt chẽ với Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, là cơ sở, công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả Chiến lược thông qua việc lập và triển khai thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

Theo đó, quy hoạch được lập nhằm mục tiêu “Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng - an ninh”.

Về phạm vi quy hoạch, phạm vi không gian bao gồm vùng nước biển ven bờ có ranh giới phía ngoài cách bờ biển khoảng 06 hải lý và vùng đất ven biển là các xã, phường, thị trấn giáp biển thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Phạm vi thời gian là giai đoạn là 10 năm, từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá, trong thời gian vừa qua, Ban điều phối đã chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có biển để tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đạt được những kết quả nhất định.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Ban điều phối quan tâm và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và tỉnh. Đối với các nhiệm vụ chưa được phê duyệt và triển khai, cần đẩy nhanh việc lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2019-2020.

Đặc biệt, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển phối hợp chặt chẽ, tích cực với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ một cách có hiệu quả.

“Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là loại quy hoạch đa ngành, cụ thể hóa hơn đối với các vùng đã phân trong quy hoạch không gian biển trong phạm vi vùng bờ; phân định không gian vùng bờ theo các đặc điểm tự nhiên, sinh thái và kinh tế, xã hội để khai thác, sử dụng và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các giá trị của vùng bờ một cách hiệu quả, lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬