24/07/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Chiều ngày 24/7, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo về nội dung Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, ở các Bộ, ban ngành và địa phương đã có các cơ quan, tổ chức về biển và hải đảo, tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức này còn chưa hiệu quả. Để đưa Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW đòi hỏi cần phải có một cơ quan thống nhất dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng; sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã phân tích các quan điểm, yêu cầu trong Chiến lược triển bền vững kinh tế biển Việt Nam có liên quan đến việc xây dựng Đề án; thu thập, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; nghiên cứu, tham khảo một số bài học kinh nghiệm các nước về xây dựng mô hình tổ chức cơ quan điều phối liên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo.

Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ khảo sát, làm việc với các cơ quan có liên quan cả ở Trung ương và địa phương nhằm đánh giá thực trạng và tình hình hoạt động của các cơ quan này; tổ chức Hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia;...

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: “Việc kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành là nhiệm vụ quan trọng, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thống nhất và thông suốt trong quản lý quản lý nhà nước về biển và hải đảo nhằm phát triển bền vững kinh tế biển theo mục tiêu Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.”

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục đánh giá được tình hình hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước tham gia vào thực hiện công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo; đưa ra những bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước về biển và hải đảo trong và ngoài nước. Từ đó, có đề xuất, kiện toàn mô hình điều phối liên ngành phù hợp với tình hình mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬