THỨ TRƯỞNG TRẦN QUÝ KIÊN

Thứ trưởng TRẦN QUÝ KIÊN

 

Họ và tên: Trần Quý Kiên

Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 02/8/1964

Quê quán: xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.37324857

E-mail: tqkien@monre.gov.vn

- Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: địa chất và khoáng sản, biển và hải đảo; các công tác: văn phòng, Đảng, đoàn thể, công nghệ thông tin, quản lý dự án đầu tư xây dựng, doanh nghiệp, điều dưỡng, phục hồi chức năng.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài nguyên và môi trường miền Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Giúp Bộ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Làm nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 năm 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Bộ; Trưởng ban Chỉ đạo Định hướng phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ; Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển.

- Giải quyết và ký các văn bản thuộc công tác kế hoạch, tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo ủy nhiệm của Bộ trưởng, cụ thể: giải quyết và ký các văn bản có tính chất tổng hợp, liên ngành, liên lĩnh vực về công tác kế hoạch, tài chính thuộc kế hoạch và dự toán ngân sách hằng năm sau khi đã được Bộ trưởng phê duyệt; văn bản đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, tài chính; văn bản góp ý kiến đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án do các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng.

 Content Editor