MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí

Trong thời gian vừa qua, tình hình chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn trong đó có Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm của cộng đồng, mặc dù các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đã triển khai thực hiện một số biện pháp để cải thiện chất lượng môi trường không khí, tuy nhiên, tình hình diễn biến ô nhiễm không khí trên toàn quốc vẫn có chiều hướng gia tăng cả về không gian và thời gian gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Ngày 16/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 6725/BTNMT-TCMT về việc mời tham dự họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Y tế và UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Để trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; phối hợp xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi họp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

  • Thời gian: 14h00 ngày 19 tháng 12 năm 2019 (Thứ 5).
  • Địa điểm: Phòng họp A605 trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính mời đại diện đơn vị tham dự buổi họp, chuẩn bị các thông tin, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và có ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi họp.

 Content Editor ‭[5]‬