MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại thành phố  Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải nội dung Kế hoạch tuyển dụng Viên chức, tải Tại đây

 Content Editor ‭[5]‬