MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Hải văn

Căn cứ Quyết định 782/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TCBHĐVN ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển năm 2020 của Trung tâm Hải văn; Trung tâm Hải văn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây.

Thời hạn nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được phát hành (Trung tâm không trả lại hồ sơ đã dự tuyển).
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Hải văn, Số 8, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội; Số điện thoại: 024.37730736 (gặp cô Hồng).

 Content Editor ‭[5]‬