MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam

Căn cứ Quyết định 787/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Quyết định 987/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Khoản 7, Điều 2 Quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 9/03/2018; căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TCBHĐVN ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam thông báo tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) từ ngày 22/5/2020 đến hết ngày 22/6/2020

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn Phòng - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam. Địa chỉ: Số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3. Điện thoại: 028.37402918 (Liên hệ ông Nguyễn Duy Anh Tuấn -090.9898.135)

 Content Editor ‭[5]‬