MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 8143/BTC-TCDN ngày 06/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xếp loại các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2019 như sau:

1- Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (nay là Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam): xếp loại B;

- Xếp loại người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành nhiệm vụ.

2- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam: xếp loại A;

 - Xếp loại người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết nội dung tải tại đây.

 Content Editor ‭[5]‬