MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản laterit làm phụ gia xi măng tại xã Cự Nẫm và xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020 về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản laterit làm phụ gia xi măng tại xã Cự Nẫm và xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 22,0 ha;

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miền Tây.

Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu vực mỏ laterit tại xã Cự Nẫm và xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (diện tích 22,0 ha) vào
quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng để cấp phép hoạt động khoáng sản, cung cấp nguyên liệu phụ gia cho các dự án Nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 18/TTg-CN ngày 09/01/2021 theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 5999/BXD-VLXD ngày 15/12/2020.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên của các tổ chức, cá nhân khác trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 01/02/2021.

 Content Editor ‭[5]‬