MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 12 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

Bản Tin Dự Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San tháng 12 năm 2020

- Bản tin Dự báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srêpốk

Đường link download bản tin hoặc trao đổi thông tin qua trang web: http://www.nawapi.gov.vn và http://cewafo.gov.vn

 Content Editor ‭[5]‬