MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2020 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải công khai để các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đấu giá.

 Content Editor ‭[5]‬