MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội nghị tổng kết bước đầu Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết bước đầu Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47).

 

Nội dung: Tổng kết, đánh giá bước đầu thực hiện Đề án 47, chỉ ra các kết quả  đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; làm cơ sở xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, hải đảo.

Thành phần: Chủ trì Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 47; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và các thành viên Ban chỉ đạo.

Thời gian: 01 ngày, từ 8 giờ ngày 14/12/2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 Nhà B, Trụ sở Bộ TN&MT, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

 Content Editor ‭[5]‬