MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành TN&MT

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị của ngành tài nguyên và môi trường triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi năm 2019, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ngành .

Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà B, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

 Content Editor ‭[5]‬