MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 140/QĐ-BTNMT ngày 18/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là hình thức đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường; đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo Kế hoạch, có 02 khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019 gồm: Khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang khai thác khoáng sản chì, kẽm với diện tích 167,48 ha tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Khu vực Sơn Đô khai thác khoáng sản chì, kẽm với diện tích 63,39 ha tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hai khu vực đều nằm trong Quy hoach thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015.

Trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014. Nếu trong năm 2019 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản hết các khu vực mỏ đã được phê duyệt trong kế hoạch, thì khu vực mỏ còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ có thông báo công khai danh mục các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho các khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá; lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản và triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ là thưòng trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm ban hành Quy chế đấu giá và nội quy cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quyết định số tiền đặt trước, bước giá cho cuộc đấu giá, số vòng đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Công Thương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

 Content Editor ‭[5]‬