MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm các kết quả đã đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018, trong đó, tập trung vào tổng kết, đánh giá về các tồn tại, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực do Bộ quản lý qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Hội nghị cũng tập huấn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường thống nhất, hạn chế sự chồng chéo giữa các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ với các địa phương; tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường giữa các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương…

- Địa điểm tổ chức Hội nghị: Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian: Dự kiến được tổ chức bắt đầu từ ngày 27/02/2019 đến hết ngày 28/02/2019.

 

 Content Editor ‭[5]‬