MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bộ TN&MT: Tổ chức họp báo thường kỳ Quý I năm 2019

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Họp báo thường kỳ Quý I năm 2019.

- Chủ trì Họp báo: Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian: Bắt đầu từ 15h00 ngày 27 tháng 3 năm 2019, thứ Tư.

- Địa điểm: Phòng họp 101, Nhà B trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 phố Tôn Thất Thuyết, thành phố Hà Nội.

 Content Editor ‭[5]‬