MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội thảo góp ý Đề án tăng cường năng lực và danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030. Đồng thời, theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng, tổng hợp Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện Dự thảo 02 nhiệm vụ nêu trên.

Để có cơ sở hoàn thiện các Dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với các Dự thảo gồm: Dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 và dự thảo Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến cấp huyện.

Các Dự thảo nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://www.monre.gov.vn, mục “Góp ý văn bản QPPL".

Địa điểm: Tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian: 14h chiều ngày 14/8/2019

Chủ trì Hội thảo: Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa.

Thành phần tham dự: 

  • Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.
  • Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ các Sở Tài nguyên và Môi trường.
  • Tổ công tác xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030.
  • Tổ biên tập tổng hợp xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

 Content Editor ‭[5]‬