MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bộ TNMT sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế về “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn”

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo quốc tế về “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn”

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 14/8/2019 (Thứ Tư).

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì Hội thảo, tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia về môi trường ở trong và ngoài nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn.

Tại Hội thảo các đại biểu sẽ được nghe và thảo luận các báo cáo chuyên đề về: Kinh nghiệm thế giới về ứng dng kinh tế tun hoàn trong quản lý cht thải rn đô th và phc hồi tài nguyên (Tiến sỹ Sunil, Đại học Griffith, Úc); Bài học thành công từ dự án quốc tế về quản lý cht thải rn đô th hướng tới kinh tế tun hoàn (Bà Diji Chandrasekharan Behr - Chuyên gia cao cp về Tài nguyên và Môi trường của World Bank); Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chính sách mới trong quản lý cht thải rn đô th đáp ứng yêu cu phát trin kinh tế tun hoàn (Tiến sỹ Kim In Wan chuyên gia chính sách); Chiến lược đề xut của UNIDO nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế theo cách tiếp cn kinh tế tun hoàn (Bà Hoàng Th Diệu Linh UNIDO); Kinh tế tun hoàn trong bối cảnh thực hiện các mc tiêu phát trin bền vng và ứng phó với biến đổi khí hu (Tiến sỹ Nguyn Hoàng Nam Viện Chiến lược, Chính sách TNMT).

Đây là Hội thảo quan trọng để Bộ TNMT nghe và trao đổi các kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai các chính sách về quản lý chất thải rắn đô thị từ các chuyên gia cũng như các nhà quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn. Tài liệu Hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu để xây dựng các cơ chế, chính sách trong quản lý chất thải rắn sẽ và phục vụ cho Hội nghị toàn quốc về “Quản lý chất thải rắn” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sẽ được tổ chức vào tháng 9/2019.

 Content Editor ‭[5]‬