View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1101/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
14/05/2020
Ngày hiệu lực
14/05/2020
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬