View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
06/NQ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
21/01/2021
Ngày hiệu lực
21/01/2021
Trích yếu
Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬