View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/07/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/09/2019
Trích yếu
Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬