View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ kháccho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/09/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/11/2019
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ kháccho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬