View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định về việc Phê duyệt Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/11/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/11/2019
Trích yếu
Dự thảo Quyết định về việc Phê duyệt Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬