View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Bộ luật
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/02/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
28/04/2020
Trích yếu
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬