View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Sản phẩm xốp sử dụng chất trợ nở có tính cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất” nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và sức khỏe trong quá trình sản xuất xốp cách nhiệt có sử dụng chất trợ nở có tính cháy
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
06/09/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
06/11/2020
Trích yếu
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Sản phẩm xốp sử dụng chất trợ nở có tính cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất” nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và sức khỏe trong quá trình sản xuất xốp cách nhiệt có sử dụng chất trợ nở có tính cháy
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬