View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật dự kiến bổ sung năm 2020 và dự kiến xây dựng năm 2021
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/09/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/10/2020
Trích yếu
Dự thảo danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật dự kiến bổ sung năm 2020 và dự kiến xây dựng năm 2021
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬