View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/11/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/01/2021
Trích yếu
Dự thảo 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬