View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/06/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/08/2019
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬