View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng TNMT thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc TWc
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬