Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (22 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tư liệu khí tượng thủy văn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường nước và không khí

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 17 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 17 / 07 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 07 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000 (dự thảo lần 3)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 09 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 09 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước thay thế Nghị định 109/2003/NĐ-CP

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 (dự thảo lần 3)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 08 / 05 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 08 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 27 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 27 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 26 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (dự thảo lần 2)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 25 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh An Giang

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 07 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 07 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Vĩnh Long

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 07 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 07 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Đồng Tháp

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
20

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 04 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 06 / 2017

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (360 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc Bảo vệ thực vật, thuốc thú y

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 04 / 2017

Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hồ Chí Minh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 05 / 2017

Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 15 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 15 / 05 / 2017

Xem các góp ý
5

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước – Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
6

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng của lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
7

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp cảm biến quang học

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
8

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định xyanua tự do có sẵn (pH 6) sử dụng phân tích bơm dòng (FIA), khuếch tán khí và phân tích ampe

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Đồng vị urani - Phương pháp thử sử dụng quang phổ alpha

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN - Xác định phát thải các hợp chất hữu cơ dạng khí bằng phương pháp sắc ký khí

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (ống pitot kiểu S)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
12

Dự thảo TCVN - Xác định sự phát thải lưu huỳnh dạng khử tổng số từ các nguồn tĩnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn phương pháp thử đế định tính và định lượng các nguyên tố Crom, Brom, Cadimi, Thủy ngân, Chì trong vật liệu polime sử dụng phép đo quang phổ tia X năng lượng phân tán

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn thực hành trong phòng thí nghiệm về phơi nhiễm chất dẻo có khả năng phân hủy quang học dưới thiết bị hồ quang xenon

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
15

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn thực hành lão hóa nhiệt đối với chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
16

Dự thảo TCVN - Tiêu chuẩn thực hành xác định điểm giòn trong các hợp chất polvethilene và polypropvlene phân hủy sử dụng phép thử kéo

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 10 / 03 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 10 / 05 / 2017

Xem các góp ý
17

Dự thảo Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
19

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
20

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 23 / 02 / 2017

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 23 / 04 / 2017

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết

23oC - 34oC