Danh sách các văn bản đang lấy ý kiến góp ý (18 văn bản )

STT Tên văn bản Góp ý Xem các góp ý
1

Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 03 / 12 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 01 / 02 / 2019

Góp ý Xem các góp ý
2

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 26 / 11 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 01 / 2019

Góp ý Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 26 / 11 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 01 / 2019

Góp ý Xem các góp ý
4

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 26 / 11 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 01 / 2019

Góp ý Xem các góp ý
5

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Phòng

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 26 / 11 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 25 / 01 / 2019

Góp ý Xem các góp ý
6

Dự thảo Quyết định: Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 19 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 19 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
7

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 1: Dữ liệu về thửa đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
8

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 2: Dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 3: Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 4: Dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 5: Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
12

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 6: Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
13

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 7: Dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
14

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 1: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
15

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 2: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
16

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 3: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
17

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 4: Dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 18 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 18 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
18

Dự thảo Thông tư Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 12 / 2018

Góp ý Xem các góp ý
 
 

Danh sách các văn bản đã hết hạn lấy ý kiến góp ý (543 văn bản)

STT Tên văn bản Xem các góp ý
1

Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 16 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 16 / 12 / 2018

Xem các góp ý
2

Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 05 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 05 / 12 / 2018

Xem các góp ý
3

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 01 / 10 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 01 / 12 / 2018

Xem các góp ý
4

Dự thảo TCVN Mẫu đá - Phần 1: Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật thạch anh cho phân tích đồng vị oxy

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
5

Dự thảo TCVN Mẫu đá - Phần 2: Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật biotit cho phân tích đồng vị hydro

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
6

Dự thảo TCVN Mẫu quặng sulfur - Quy trình lấy, gia công mẫu quặng sulfur cho phân tích đồng vị lưu huỳnh

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
7

Dự thảo TCVN Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá magma xâm nhập và tách khoáng vật zircon cho phân tích đồng vị Uran-Chì (U-Pb)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
8

Dự thảo TCVN Mẫu đá - Phần 3: Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật muscovit cho phân tích đồng vị argon-argon

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
9

Dự thảo TCVN Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật Kali-felspat cho phân tích đồng Kali-Argon (K-Ar)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
10

Dự thảo TCVN Mẫu đá-Quy trình lấy, gia công mẫu đá basalt và tách khoáng vật plagioclas cho phân tích đồng vị Argon-Argon (Ar-Ar)

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
11

Dự thảo TCVN Quy trình lấy, bảo quản mẫu nước ngầm cho phân tích thuỷ địa hoá đồng vị bền TmD và 18O

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 28 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 28 / 11 / 2018

Xem các góp ý
12

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản – Công trình khai đào – Yêu cầu chung

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 24 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 24 / 11 / 2018

Xem các góp ý
13

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản – Công trình khai đào – Chống chèn - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 24 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 24 / 11 / 2018

Xem các góp ý
14

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản, Công trình khai đào – Thông gió - Yêu cầu kỹ thuật.

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 24 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 24 / 11 / 2018

Xem các góp ý
15

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản – Công trình khai đào – Khoan đục nạp nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 24 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 24 / 11 / 2018

Xem các góp ý
16

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) - Điều tra địa chất về khoáng sản, Công trình khai đào - Thoát nước, thu dọn đất đá - Yêu cầu kỹ thuật

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 24 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 24 / 11 / 2018

Xem các góp ý
17

Dự thảo TCVN:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018

Xem các góp ý
18

Dự thảo TCVN:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 7Be trên máy phổ gamma phân giải cao

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018

Xem các góp ý
19

Dự thảo TCVN: 2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 210Pb trên máy phổ gamma phân giải cao

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018

Xem các góp ý
20

Dự thảo TCVN:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình đo mẫu đất trên máy phổ gamma phân giải cao

-Ngày bắt đầu lấy góp ý: 20 / 09 / 2018

-Ngày kết thúc lấy góp ý: 20 / 11 / 2018

Xem các góp ý
 
 
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết