TRANG LIÊN KẾT

Số vb/trang
# Số/ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Loại văn bản Người ký Cơ quan ban hành
1 01/2017/NĐ-CP Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai -- Tài nguyên đất Nghị định Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
2 49/2016/TT-BTNMT Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai -- Tài nguyên đất Thông tư Nguyễn Thị Phương Hoa Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 52/2016/TT-BTNMT Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1 Viễn thám Thông tư Nguyễn Thị Phương Hoa Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 47/2016/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia -- Đo đạc và Bản đồ Thông tư Nguyễn Thị Phương Hoa Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 48/2016/TT- BTNMT Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 -- Đo đạc và Bản đồ Thông tư Nguyễn Thị Phương Hoa Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 42/2016-TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản -- Tài nguyên khoáng sản Thông tư Nguyễn Linh Ngọc Bộ Tài nguyên và Môi trường
7 43/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản -- Tài nguyên khoáng sản Thông tư Nguyễn Linh Ngọc Bộ Tài nguyên và Môi trường
8 41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm -- Khí tượng Thuỷ văn Thông tư Chu Phạm Ngọc Hiển Bộ Tài nguyên và Môi trường
9 40/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường -- Khí tượng Thuỷ văn Thông tư Chu Phạm Ngọc Hiển Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt -- Khí tượng Thuỷ văn Thông tư Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn -- Khí tượng Thuỷ văn Thông tư Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường
12 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường -- Môi trường Nghị định Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
13 36/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn -- Khí tượng Thuỷ văn Thông tư Chu Phạm Ngọc Hiển Bộ Tài nguyên và Môi trường
14 35/2016/TT-BTNMT Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia Viễn thám Thông tư Nguyễn Thị Phương Hoa Bộ Tài nguyên và Môi trường
15 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản -- Tài nguyên khoáng sản Nghị định Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
16 34/2016/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên,cán bộ, công chức cơ quan nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường Văn bản pháp quy về TNMT Thông tư Chu Phạm Ngọc Hiển Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 32/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn bản pháp quy về TNMT Thông tư Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường
18 33/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai -- Tài nguyên đất Thông tư Nguyễn Thị Phương Hoa Bộ Tài nguyên và Môi trường
19 31/2016/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ -- Môi trường Thông tư Võ Tuấn Nhân Bộ Tài nguyên và Môi trường
20 2495/QĐ-BTNMT Công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mưc nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam -- Biển và Hải đảo Quyết định Nguyễn Linh Ngọc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời tiết

15oC - 20oC