03/08/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2020-2030. Mục tiêu chung là Kế hoạch nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; Nhiệm vụ về chuẩn bị nguồn lực và Nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV).

Trong đó, nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm các nhiệm vụ: kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho năm 2018, 2020 đối với sản xuất vật liệu xây dựng, chất thải rắn, công trình xây dựng và đô thị; Nghiên cứu và đề xuất cơ chế hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với các hoạt động ngành Xây dựng; Xây dựng các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) cho sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng và rà soát NAMA xi măng; thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành xây dựng nhằm thực hiện NDC.

Trong nhóm nhiệm vụ thích ứng với BĐKH nổi bật là nhiệm vụ hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở hạ tầng, các công tình công cộng và dân sinh phù hợp với bối cảnh BĐKH; Thực hiện lồng ghép thích ứng với BĐKH vào quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu; Chống ngập cho các thành phố ven biển, xây dựng các cơ sở hạ tầng đô thị chống chịu với tác động của BĐKH và NBD, củng cố và xây mới các công trình cấp, thoát nước tại các đô thị lớn.

Đối với nhóm nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, chuẩn bị nguồn lực, ngoài việc nghiên cứu hoàn thiện chính sách, thể chế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong đô thị, cần rà soát, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về BĐKH, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ; Xây dựng khung huy động nguồn lực cho BĐKH và tăng trưởng xanh; Đề xuất danh mục các dự án của Bộ Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, ưu tiên dự án thực hiện cam kết NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế.

Đối với nhóm nhiệm vụ thiết lập hệ thống MRV sẽ tập trung xây dựng hệ thống giám sát chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực của ngành Xây dựng; Lồng ghép các vấn đề BĐKH và tăng trưởng xanh trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch của ngành Xây dựng; Tăng cường điều phối, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong ứng phó với biến đổi khí hậu, xác định các vấn đề liên ngành, liên vùng phối hợp thực hiện; Tăng cường đàm phán quốc tế xây dựng các hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận Paris, huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ ứng phó với BĐKH của ngành Xây dựng.

K.Linh

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬