BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng TRẦN HỒNG HÀ

 

Họ và tên: Trần Hồng Hà

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 19/4/1963

Quê quán: Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.38344066

E-mail: thha@monre.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Bộ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng chính sách, thể chế, chiến lược về tài nguyên và môi trường; các mặt công tác: tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ.

 Content Editor