04/10/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Mục tiêu là nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân; đồng thời tạo nền tảng dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Phạm vi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia gồm tập hợp các dữ liệu về đất đai có giá trị pháp lý, có tính chất tổng hợp cấp quốc gia.

Theo đó, thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia bao gồm: (1) Dữ liệu tổng hợp về địa chính: Dữ liệu không gian (bao gồm cả dữ liệu Bản đồ địa chính đã được kiểm tra, nghiệm thu); Dữ liệu tổng hợp về thửa đất theo địa bàn; Biểu số liệu tổng hợp về địa chính đã được phê duyệt; Dữ liệu về thửa đất; (2) Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất: Cấp quốc gia; Cấp vùng; Cấp tỉnh; (3) Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2010-2020: Cấp quốc gia; Cấp vùng; Cấp tỉnh; (4) Dữ liệu giá đất: Khung giá đất; Giá đất giáp ranh; Bảng giá đất; (5) Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai: Dữ liệu điều tra đánh giá chất lượng đất; Dữ liệu điều tra đánh giá tiềm năng đất đai; Dữ liệu điều tra đánh giá thoái hóa đất; Dữ liệu điều tra đánh giá ô nhiễm đất; Dữ liệu quan trắc tài nguyên đất.

Dữ liệu chủ gồm: Thửa đất (dữ liệu không gian, thuộc tính (loại đất, diện tích, mục đích sử dụng, số tờ, số thửa, thông tin người sử dụng, tình trạng pháp lý, tài sản gắn liền với đất (nếu có);…; Đối tượng không gian, thông tin hiện trạng sử dụng đất; thời gian tạo lập; chất lượng; nguồn gốc dữ liệu, …; Đối tượng không gian, thông tin quy hoạch sử dụng đất; thời gian tạo lập; chất lượng; nguồn gốc dữ liệu, …; Khung giá đất, thời gian tạo lập; chất lượng; nguồn gốc dữ liệu, …; Điểm/vùng điều tra cơ bản về đất đai (thời gian tạo lập, chất lượng, nguồn gốc dữ liệu, loại đất, diện tích, đặc tính, tính chất theo kết quả điều tra, …); Danh mục dữ liệu dùng chung.

Đối tượng và mục đích sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia

Các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công về đất đai; quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quy hoạch phát triển đô thị và xây dựng thành phố thông minh; xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử; Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật.

Nguồn thông tin sẽ xây dựng và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Nguồn thông tin để xây dựng và cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: a) Dữ liệu tổng hợp địa chính: tổng hợp trực tiếp từ cơ sở dữ liệu hiện có của địa phương, từ việc tổng hợp dữ liệu thửa đất, hồ sơ địa chính ở địa phương; b) Dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai: từ kết quả thống kê, kiểm kê đất đai cấp vùng, cấp cả nước đã được phê duyệt; c) Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: từ kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp cả nước đã được phê duyệt; d) Dữ liệu giá đất: từ kết quả xây dựng khung giá đất, giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảng giá đất, giá đất cụ thể; đ) Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai: từ kết quả điều tra đánh giá chất lượng đất, điều tra đánh giá tiềm năng đất đai, điều tra đánh giá thoái hóa đất, điều tra đánh giá ô nhiễm đất, quan trắc tài nguyên đất.

Các đề tài, dự án nhiệm vụ nhà nước giao các Bộ ngành, lĩnh vực hoạt động từ Trung ương tới địa phương.

Phương thức chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Bắt buộc chia sẻ theo mặc định: Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia, của các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dữ liệu quốc gia…; Cung cấp dữ liệu trực tiếp ….

Chia sẻ theo yêu cầu đặc thù: Cung cấp dữ liệu trực tuyến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật qua Cổng Thông tin đất đai quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường; Cổng dữ liệu Quốc gia; Cung cấp dữ liệu trực tiếp ….

 

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬