Lãnh đạo Bộ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

 

Thứ trưởng

Nguyễn Thị Phương Hoa

Thứ trưởng

Võ Tuấn Nhân

Thứ trưởng

Trần Quý Kiên

Thứ trưởng

Lê Công Thành

 

Thứ trưởng

Lê Minh Ngân

 

 Content Editor