MonrePortal.CMS - View_DauThau

CHI TIẾT ĐẤU THẦU
Tiêu đề :
Danh mục chi tiết, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Tóm tắt :
Danh mục chi tiết; dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Nội dung :

Quyết định số 1711/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019

 Content Editor ‭[5]‬