MonrePortal.CMS - View_DauThau

CHI TIẾT ĐẤU THẦU
Tiêu đề :
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Tóm tắt :
Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số: 3962/QĐ-VP ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; số 1711/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, Văn phòng Bộ đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản theo quy định. Kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Nội dung :

1. Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật NIC, địa chỉ: Số 79B Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành
phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp: 0101375051, đăng ký lần đầu ngày 29
tháng 5 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 20 tháng 8 năm 2019.

2. Giá trúng thầu trọn gói là: 2.938.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Content Editor ‭[5]‬