MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, xã Thanh Tân và xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020 về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, xã Thanh Tân và xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 230,25 ha;

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành.

Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung mỏ đá vôi thuộc các xã Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với diện tích 247,5 ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho Dự án dây chuyền 2 xi măng Xuân Thành tại Công văn số 1685/TTg-KTN ngày 22/9/2015. Ngày 01/10/2020, Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 4761/BXD-VLXD về việc điều chỉnh mỏ đá vôi sản xuất xi măng từ dây chuyền 2 sang cho 3 dây chuyền Dự án xi măng Xuân Thành, tỉnh Hà Nam. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh diện tích mỏ đá vôi thuộc các xã Thanh Tân, Thanh Thủy, Thanh Nghị huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch cho dây chuyền 2 Dự án Nhà máy xi măng Xuân Thành sang cho 3 dây chuyền Dự án Nhà máy xi măng Xuân Thành, tỉnh Hà Nam với diện tích khoảng 230,25 ha.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên của các tổ chức, cá nhân khác trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 21/01/2021.

 Content Editor ‭[5]‬