MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ kết thúc năm 2020

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường thành kênh thông tin Chính phủ điện tử hiệu quả của Ngành tài nguyên và môi trường”.

2. Mã số: TNMT.2018.10.05

3. Kinh phí: : 1.000.000.000 đồng

4. Thời gian thực hiện: 12/2018 - 12/2020

5. Tổ chức chủ trì: Văn phòng Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

6. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Ngọc Anh

7. Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức công tác

  1.  

Ths. Phạm Ngọc Anh

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.  

Ks. Nguyễn Thị Thủy

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.  

Ths.Nguyễn Đình Huấn

Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1.  

TS. Lê Quốc Hưng

Cục tin hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

  1.  

Ks.Trần Huy Cường

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.  

Ks. Trần Văn Trung

Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.  

CN.Nguyễn Hồng Hưng Nam

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.  

ThS. Nguyễn Thị Thanh

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.  

KS. Nguyễn Đẩu Hoàng

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1.  

Bùi Lan Anh

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC

8. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 14h00 ngày 26/5/2021, tại phòng A1010, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Content Editor ‭[5]‬