MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4279/BTNMT-KHTC công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020. Theo đó Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam xếp loại A.

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Căn cứ kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2020 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7926/BTC-TCDN ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc xếp loại các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam: xếp loại A;

- Xếp loại người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để đơn vị biết, thực hiện

Chi tiết nội dung Công văn tải tại đây,

 Content Editor ‭[5]‬