MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Nội dung

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức bộ máy và biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; chế độ, chính sách, lao động, tiền lương và cải cách hành chính.

  1. Thành phần, số lượng
  1. Thành phần: lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
  2. Số lượng:
  • Một lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
  • Một lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ (hoặc văn phòng/phòng/ban) và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính của các tổng cục, các cục trực thuộc Bộ và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; một lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổng cục, các cục trực thuộc Bộ và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
  • Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ.
  1. Thời gian: bắt đầu từ 08h00, thứ Sáu, ngày 19/11/2021.
  2. Hình thức tổ chức:
  • Tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tổ chức cán bộ năm 2021 tại điểm cầu của Bộ và các điểm cầu của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo đường link https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/TaphuanTCCB (mật khẩu: hntccb2021). Các đại biểu sau khi truy cập vào đường link nêu trên thì cần ghi rõ tên truy cập là tên cơ quan, đơn vị (hoặc tên đại biểu tham dự).

Các đại biểu tham dự hội nghị truy cập vào đường link https://monre.gov.vn/Portal/Documents/2021/11/Tai_lieu_Tap_huan_TCCB.rar để nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan đến hội nghị và chuẩn bị ý kiến đóng góp tại hội nghị. Vụ Tổ chức cán bộ đã chuẩn bị mỗi cơ quan, đơn vị 01 bộ

 Content Editor ‭[5]‬