MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 12 năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2021, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 12 năm 2021 cho 43 tỉnh, thành phố và 13 lưu vực sông. Trung tâm kính gửi Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng tải trên website. Thông tin chi tiết, đầy đủ Bản tin vui lòng truy cập theo đường link sau: http://www.nawapi.gov.vn

 Content Editor ‭[5]‬