MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo chấm dứt hiệu lực của Giấy phép nhận chìm ở biển số 03/GP-BTNMT, 04/GP-BTNMT, 266/GP-BTNMT và 267/GP-BTNMT

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa có Công văn thông báo chấm dứt hiệu lực của Giấy phép nhận chìm ở biển số 03/GP-BTNMT, 04/GP-BTNMT, 266/GP-BTNMT267/GP-BTNMT

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trân trọng thông báo đến quý Cơ quan Giấy phép nhận chìm ở biển số 266/GP-BTNMT chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 (do hết thời hạn của Giấy phép). Giấy phép nhận chìm ở biển số 03/GP-BTNMT chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022 (do hết thời hạn của Giấy phép). Giấy phép nhận chìm ở biển số 267/GP-BTNMT chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Giấy phép nhận chìm ở biển số 04/GP-BTNMT chấm dứt hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2022 (do hết thời hạn của Giấy phép).

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có trách nhiệm xử lý các công trình, thiết bị phục vụ hoạt động nhận chìm và báo cáo kết quả thực hiện đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 Content Editor ‭[5]‬