MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Yên Bồng, xã Khoan Dụ, xã An Bình và xã An Lạc, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020 về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1980/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Yên Bồng, xã Khoan Dụ, xã An Bình và xã An Lạc, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Phiếu tiếp nhận hồ sơ mã số: KS-TDKS-CP-009.22 ngày 17/02/2022

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 214,0 ha (khu I: 17,4 ha, khu 2: 11,0 ha, khu 3: 185,6 ha).

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành.

Khu vực đề nghị thăm dò được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 1224/TTg-CN ngày 10/9/2020 bổ sung 03 mỏ sét nêu trên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020; Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kéo dài kỳ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm xi măng đến khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

 Content Editor ‭[5]‬