MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ Lam Sơn 3 thuộc xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020 về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1980/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ Lam Sơn 3 thuộc xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Phiếu tiếp nhận hồ sơ mã số: KS-TDKS-CP-016.22. Diện tích: 55,52 ha. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Long Sơn - Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Khu vực đề nghị thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ Lam Sơn 3 nêu trên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh từ quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới (Phụ lục II) sang quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng (Phụ lục I) tại Văn bản số 430/TTg-CN ngày 15 tháng 4 năm 2020. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 về việc điều chỉnh kéo dài kỳ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm xi măng đến khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

 Content Editor ‭[5]‬