MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ chì - kẽm tại khu vực Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn

 

 

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Một cửa) đã tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò mỏ chì - kẽm tại khu vực Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn.
Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Quyết định số 1980/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay đã sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, Văn phòng Một cửa không nhận được thêm hồ sơ của tổ chức, cá nhân nào đề nghị thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên.
Văn phòng Một cửa thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, như sau:
- Tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn: Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn.
- Loại khoáng sản: chì - kẽm.
- Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: tại khu vực Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
- Diện tích đề nghị thăm dò: 120 ha.
 

 Content Editor ‭[5]‬