MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án "Cập nhật Kế hoạch phát triển mỏ Hải Sư Trắng năm 2022"

 Thông tin chung
1.Tên dự án: Cập nhật Kế hoạch phát triển mỏ Hải Sư Trắng năm 2022
2.Chủ dự án: Công ty điều hành chung Thăng Long (TLJOC)
3.Địa điểm thực hiện dự án: Lô 15-2/01
4.Phạm vi, quy mô, công suất
-    Dự án được xếp vào loại Dự án khai thác dầu khí mới kết nối vào các công trình hiện hữu của mỏ Hải Sư Trắng (HST).
-    Phạm vi, quy mô dự án bao gồm:
+    Khoan nhánh giếng HST-3PST và giếng khai thác HST-6P tại giàn HST-WHP.
+    Kết nối các giếng mới với hệ thống khai thác hiện hữu tại mỏ Hải Sư Trắng.
-    Công suất của dự án:
Tổng sản lượng dầu khí thu hồi từ Dự án dự kiến khoảng 20,23 triệu thùng dầu và 16,41 tỉ bộ khối khí (tính đến năm 2028).
5.Công nghệ khai thác và xử lý sản phẩm của Dự án
Toàn bộ lưu thể khai thác (dầu, khí và nước khai thác) từ các giếng của giàn HST-WHP hòa trộn với lưu thể khai thác từ các giếng của mỏ Hải Sư Đen (HSD) tại giàn HST-WHP  hỗn hợp lưu thể khai thác của mỏ HST&HSD được đưa đến giàn H1-WHP (của mỏ Tê Giác Trắng do HLJOC quản lý) hòa trộn với lưu thể khai thác từ các giàn (H1-WHP, H4-WHP, H5-WHP) của mỏ Tê Giác Trắng  đưa đến tàu FPSO Armada TGT1 của mỏ Tê Giác Trắng để xử lý.
6.Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:
-    Các hạng mục công trình của dự án:
+    Giếng khoan nhánh HST-3PST từ thân giếng khai thác HST-3P và giếng khai thác HST-6P được khoan tại giàn HST-WHP.
-    Các hoạt động của dự án:
+    Hoạt động khoan hai giếng HST-3PST và HST-6P.
+    Hoạt động vận hành khai thác mỏ Hải Sư Trắng sau khi kết nối hai giếng mới của dự án.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn ĐTM của dự án tại đây.

Mời Quý độc giả quan tâm tham gia góp ý đối với dự án tại đây.


 

 Content Editor ‭[5]‬