MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo Về việc kéo dài thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (đợt 2)

Căn cứ quy định tại khoản 18 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có tên tại Cột 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo này được kéo dài thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi là Giấy phép môi trường thành phần) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Thời gian kéo dài, chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu của Giấy phép môi trường thành phần của tổ chức, cá nhân (có tên tại Cột 2) tương ứng tại Cột 8, Cột 9 và Cột 10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo này.

2. Tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn Giấy phép môi trường thành phần có trách nhiệm:

a) Chỉ được sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp tại cơ sở sản xuất của mình; bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
b) Chỉ được phép nhập khẩu khối lượng phế liệu đảm bảo sức chứa của kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu tại Thông báo này. c) Sau thời gian kéo dài hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần, phải có giấy phép môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn kịp thời./.

Tải Thông báo tại đây

 Content Editor ‭[5]‬