MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò đối với mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò đối với mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tải Quyết định 1912/QĐ-UBND

 Content Editor ‭[5]‬